95, 2gongdan 2-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea > How to visit GEN TECK KOREA

CUSTOMER

CUSTOMER How to visit GEN TECK KOREA

인쇄하기
ADDRESS 95, 2gongdan 2-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
TEL +82-31-313-2691

  • 031-313-2691
  • gentechkr@naver.com
충남 천안시 서북구 2공단2로 95 공장동 제307-1호 (차암동, 천안테크노타운)
상호명 : 진코리아 주식회사 | 대표 : 백지현 | 사업자등록번호 : 597-86-00997

관리자로그인 메이크24 바로가기